ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน รับปรึกษาคดีปกครอง กฎหมายแรงงาน ทนายแรงงาน ทนายความ

- ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน


- รับว่าความคดีแรงงาน รับปรึกษาคดีปกครอง ยื่นคำร้องขอลงโทษกรรมการลูกจ้าง รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา


- ที่ปรึกษาในการบริหารจัดการงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามเงื่อนไขข้อตกลง


- รับชี้แจงพนักงานตรวจแรงงาน กรรมาธิการแรงงาน หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการทำงาน


- ดำเนินการสอบสวนให้ถูกต้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และชอบด้วยกฎหมาย


- รับเป็นที่ปรึกษาหรือตัวแทนในการเจรจาข้อเรียกร้อง หรือเจรจาข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ ทุกเรื่อง


- ให้คำปรึกษาและวางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน


- จัดทำและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของแต่ละบริษัท


- ร่าง ตรวจสอบ แก้ไข สัญญาจ้าง นิติกรรมสัญญารูปแบบต่าง


- วิทยากรอบรมและบรรยายกฎหมายแรงงานตามหลักสูตรที่กำหนด


- รับจดทะเบียนจัดตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด


*****ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ : www.parameelaw.com ตามแต่สะดวก ขอบคุณครับ

Content ID
1021
View
327
Keyword
ทนายแรงงาน
Update
2 mo 21 Jan 2019 10:50:30
Edited
1 yr 08 Mar 2018 04:08:45
IP Address
171.96.107.243
Contact
กฎหมายปาระมี
Mobile
0817936156
 
Viewed 27131 | Online 5 | COKOH © 2019