ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ทนายคดีปกครอง กฎหมายแรงงาน ทนายแรงงาน ทนายความ

- ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน


- รับว่าความคดีแรงงาน คดีปกครอง ยื่นคำร้องขอลงโทษกรรมการลูกจ้าง รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา


- ที่ปรึกษาในการบริหารจัดการงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามเงื่อนไขข้อตกลง


- รับชี้แจงพนักงานตรวจแรงงาน กรรมาธิการแรงงาน หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการทำงาน


- ดำเนินการสอบสวนให้ถูกต้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และชอบด้วยกฎหมาย


- รับเป็นที่ปรึกษาหรือตัวแทนในการเจรจาข้อเรียกร้อง หรือเจรจาข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ ทุกเรื่อง


- ให้คำปรึกษาและวางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน


- จัดทำและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของแต่ละบริษัท


- ร่าง ตรวจสอบ แก้ไข สัญญาจ้าง นิติกรรมสัญญารูปแบบต่าง


- วิทยากรอบรมและบรรยายกฎหมายแรงงานตามหลักสูตรที่กำหนด


- รับจดทะเบียนจัดตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด


*****ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ : www.parameelaw.com ตามแต่สะดวก ขอบคุณครับ

Content ID
1022
View
208
Keyword
ทนายแรงงาน
Update
2 wk 28 Feb 2019 11:56:49
Edited
1 yr 02 Nov 2017 12:23:48
IP Address
172.68.242.5
Contact
กฎหมายปาระมี
Mobile
0817936156
 
COKOH © 2016