gentech
5 วัน

 ขนาดตัวเลขบอกเวลาประมาณ 5x10cm ตัวเลขบอกวันที่ 1.5x3cm � ขนาดของตัวเรือน46X32X3cm � แสดง วัน , วันที่ , เดือน , ปี, am/pm และ อุณหภูมิ � หน้าจอแสดงเวลา ช.ม. , นาที � มีปลุก � ในกรณีไฟดับ และติดตั้งใหม่ วันที่และเวลาเดินต่อเนื่อง ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่ � สามารถแขวน หรือ ตั้งโต๊ะ ก็ได้ � ใช้ไฟบ้าน 220 V