อภิวัฒน์ เรืองถาวรฤทธิ์
3 วัน

ปัญหาการระบายควัน กลิ่น อากาศเสียจะหมดไป เมื่อเลือกใช้ UFO FAN...แนวคิดใหม่ของการระบายอากา

Ventilating of smoke, odor and polluted air problem can be solved efficiently by using UFO FAN...The new dimension of ventilating system.