Sale Online
19 ชั่วโมง

ถุงไฮเดนม้วนปรุ

ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอ  สำหรับใส่ ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ สามารถใส่อาหารได้ไม่มีสารตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต นิยมใช้ตามห้างสรรพสินค้า เพื่อถนอมอาหารและยืดอายุอาหารให้สดได้นานขึ้น

ไฮเดนม้วนปรุขนาดมาตรฐาน

8” x 12” 500 ใบ/ม้วน

12” x 18” 500 ใบ/ม้วน

10”x 15” 500 ใบ/ม้วน