ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

การยอมรับข้อกำหนด
ในการใช้บริการในทุกระบบและทุกหน้าใน COKOH ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์" เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนี้ และผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ COKOH รวมถึงใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" การใช้บริการในเว็บไซต์ถือว่าเข้าใจและยอมรับในข้อที่กำหนดนี้

การให้บริการของเว็บไซต์
1. เว็บไซต์ให้บริการฟรีในการฝากข้อมูลสำหรับผู้ลงประกาศและเป็นเพียงสื่อกลางสำหรับผู้สนใจข้อมูลสินค้าที่ถูกลงประกาศ และผู้ที่ลงข้อมูลสินค้า ซึ่งการติดต่อซื้อขายสินค้าจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้สนใจสินค้าและผู้ลงประกาศ ซึ่งการซื้อขายที่เกิดขึ้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ถ้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นจากซื้อขาย เช่น สินค้าไม่ได้คุณภาพ ถูกฉ้อโกง จะมาเรียกความเสียหายกับเว็บไซต์ไม่ได้

2. เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการเลือกให้บริการหรืองดบริการแก่บางบุคคลตามดุลพินิจของเว็บไซต์และสงวนสิทธิ์ลบข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพทันทีที่พบเพื่อสร้างสังคมที่ดี

3. การพัฒนาเว็บไซต์นี้มีการออกแบบและคิดค้นแนวคิดใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์นี้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เว็บไซต์จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการยินยอมให้เว็บไซต์นี้เปลี่ยนแปลงใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานระบบไม่ได้หรือเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะระบบทำงานและผู้ใช้บริการได้ยอมรับในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยจะไม่เอามากล่าวอ้างว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายของผู้ใช้บริการ

4. ในการที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเว็บนี้รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้อาจหยุดให้บริการ (ชั่วคราวหรือถาวร) แก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นๆ ภายใต้การตัดสินใจของเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการสามารถหยุดการใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เว็บไซต์ทราบอย่างชัดเจนเช่นกัน

5. การลงประกาศในเว็บไซต์เป็นการทำงานผ่านระบบอัตโนมัติโดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมให้ลงข้อมูลที่เป็นจริงได้ทั้งหมด การนำข้อมูลภายในเว็บไซต์ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อทำการใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นวิจารณญาณของผู้ใช้เอง และเข้าใจว่าเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกับการตัดสินใจกระทำการใดๆ ของผู้ใช้บริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการและผู้อื่น

6. การสื่อสารหรือข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้นำเข้าระบบต้อง สุภาพ ไม่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและผิดกฏหมาย

7. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการฝากข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์เป็นความยินยอมของผู้ใช้บริการที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่างๆ และทราบว่าการฝากข้อมูลบนเว็บไซต์มีความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลและอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางเว็บไซต์

8. เว็บไซต์ได้มีการติดตั้งโฆษณาที่ส่งอัตโนมัติมาจาก Adsense ซึ่งเป็นบริการของGoogle ที่มีใช้คุกกี้ DoubleClick DART ในโฆษณาที่แสดงผลบนเว็บไซต์ของพันธมิตร เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพันธมิตร และดูหรือคลิกที่โฆษณา คุกกี้อาจได้รับการบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ปลายทางนั้น ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้เหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อช่วย ในการปรับปรุงการแสดงผลและจัดการโฆษณาบนเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา และในเว็บต่างๆ และเว็บไซต์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าใช้โดย Google Analytics ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด www.google.com/intl/th/policies/privacy/partners/

9. เว็บไซต์ได้พยายามคัดกรองเนื้อหาที่มีคุณภาพและสร้างระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการแต่ก็มีความเสี่ยงจากภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮคเกอร์ หรือภัยอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ที่ไม่อาจคาดเดาในอนาคต ผู้ใช้บริการต้องทราบว่าการใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลและฝากข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้มีความเสี่ยง และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

10. เว็บไซต์นี้เป็นเพียงบริการในการฝากข้อมูลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อที่ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อติดต่อหากัน และการซื้อขายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ต้องมีการรายงานหรือมีการติดต่อมาที่เว็บไซต์ ดังนั้นการซื้อขายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่มีความข้องเกี่ยวกับเว็บไซต์และเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระทำใดๆ จากการใช้บริการรวมถึงใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ในทุกกรณี

11. เว็บไซต์ห้ามลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผิดกฏหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าละเมิดสิทธิ์ สินค้าผิดลิขสิทธิ์ สินค้าด้อยคุณภาพ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย สินค้าที่ผิดศิลธรรม สินค้าที่ห้ามจำหน่ายตามกฏหมาย ข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะทำให้มีการซื้อขายเกิดขึ้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ไม่ได้เป็นผลประโยชน์กับทางเว็บไชต์นอกจากนี้ยังทำให้เว็บไชต์เสียหายในเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียงเว็บไชต์ ผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

12. การลงข้อมูลใดๆ ภายในเว็บไซต์เป็นบริการฟรี ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงข้อมูลและเว็บไซต์ห้ามลงข้อมูลหรือโฆษณาสินค้าต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่น ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลที่ผิดศีลธรรมอันดีงาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณายา สินค้าประเภทเครื่องมึนเมาเหล้าเบียร์ บุหรี่ ข้อมูลที่ผิดลิขสิทธิ์ สินค้าที่เกี่ยวกับการพนันหรือคาสิโน สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธหรือกระสุน ภาพเปลีอยภาพอนาจาร เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแคล็กการเจาะระบบ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องการการสนับสนับให้เกิดอีเมลขยะ การขายหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบจากสินค้าผู้ออกแบบ การขายหรือการแจกจ่าย ภาคนิพนธ์หรือเรียงความของนักศึกษา เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในข้อมูลซึ่งผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว และถ้าพบข้อมูลที่มีปัญหาโปรดแจ้งทางเว็บไซต์เพื่อกำจัดข้อมูล

13. ในฐานะที่ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการช่วยให้เว็บไซต์เติบโต ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าผลประโยชน์ต่างๆที่ได้จากเว็บไซต์ไม่มีความมั่นคงถาวร และอาจเป็นความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงของธุรกิจของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่การให้บริการบนเว็บไซต์อาจหยุดบริการ (ชั่วคราวหรือถาวร) และมีข้อผิดพลาดจากการให้บริการรวมถึงกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน เรื่องความมั่นคงและไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถให้บริการต่อไปได้และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระจายความเสี่ยงเองตั้งแต่เริ่มต้น

14. การใช้บริการในเว็บไซต์จะมีการแจ้งรายงานข้อมูลข่าวสารให้ผู้ใช้บริการอยู่เป็นประจำผ่านทางอีเมล์หรือมือถือผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้ยินยอมให้ทางเว็บไซต์สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงท่านได้ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์โดยไม่อ้างถึงสิทธิ์ส่วนบุคคล

15. ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการลงประกาศในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่ลงประกาศ ที่อนุญาติให้เว็บไซต์สามารถนำมาเผยแพร่ได้

16. การลงข้อมูลเว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งทางเว็บไซต์ซึ่งทางเว็บไซต์ไม่รับรองถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์อื่นที่ท่านจะเชื่อมโยงเข้าไปหา การเข้าถึงเว็บไซต์อื่นที่เกิดจากการเชื่อมโยงของเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เองที่ต้องศึกษารวมถึงป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยตนเอง

17. เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์รวมถึงการออกแบบฟังก์ชันต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ การทำการตลาดและอื่นๆ

18. หมายเลขประกาศรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพื้นที่ในการฝากข้อมูลและซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ ในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของทางเว็บไซต์ ซึ่งสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหรืองดบริการหรือเรียกคืนกับบางบุคคลโดยขึ้นกับดุลพินิจของทางเว็บไซต์ และห้ามนำไปจำหน่ายหรือให้เช่าต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

19. การลงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์อาจจะถูกบันทึกและนำไปเผยแพร่ต่อด้วย Search Engine Bot ของเว็บไซต์ประเภทให้บริการค้นหา ซึ่งแม้ว่าในอนาคตเนื้อหาจะถูกลบจากระบบของเว็บไซต์แล้วอาจจะยังมีข้อมูลแสดงอยู่ในเว็บค้นหาเหล่านั้น ดังนั้นเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ไม่ช่วยเหลือหรือรับผิดชอบใดๆ ในเรื่องนี้

20. ห้ามลงเนื้อหาหรือประกาศขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อาหารเสริม ลดความอ้วน สมุนไพร เซ็กส์ การปรับสีผิว และสินค้าที่ผิดศิลธรรม

21. ห้ามลงเนื้อหาหรือประกาศเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องการการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และห้ามลงโฆษณารับสมัครงานผ่านเน็ตงานเครือข่ายหรืองานที่ไม่ระบุลักษณะงานอย่างชัดเจน

22. ห้ามลงเนื้อหาหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับ เงินกู้ งานเอ็มแอลเอ็ม งานเครือข่าย งานผ่านเน็ต งานบนเน็ต งานที่เสียค่าสมัครงาน

23. ห้ามลงประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา รับทำรายงาน ช่วยงานวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ผลงานวิชาการ ธง ตราสัญญาลักษณ์

24. ห้ามลงประกาศผิดหมวดและประกาศที่มีลักษณะเป็นประกาศขยะ (Spam) ประกาศซ้ำๆ ประกาศที่มีเนื้อหาหรือภาพเดิมๆ

25. ผู้ลงประกาศทราบและยินยอมให้เว็บไซต์ลบประกาศที่ผิดเงื่อนไขการใช้บริการตามดุลพินิจของเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ลงประกาศต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเว็บไซต์เสียหาย รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ์ในการใช้บริการ

26. ผู้ใช้ยอมรับว่าเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบประกาศตามดุลพินิจที่เว็บไซต์เห็นสมควรและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

27. เนื้อหาที่ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลานานอาจปิดการขายแล้ว ซึ่งการติดต่อใดๆ อาจมีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ โปรดใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ

28. เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการให้บริการหรืองดการให้บริการกับผู้ใช้บริการใดๆ โดยเป็นสิทธิ์ขาดของเว็บไซต์ในการพิจารณา

29. ทางเว็บไซต์มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

30. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของในการให้บริการ และซื้อขายภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความ คุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

31. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีทางเว็บไซต์ หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

32. เพื่อเพิ่มโอกาศในการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บ ทางเว็บไซต์อาจมีหลายช่องทางโดเมนเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ ซึ่งเว็บสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหา

33. ข้อมูลในเว็บจะถูกเก็บข้อมูลจาก Search Engine ต่างๆ เพื่อเก็บในฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาของ Search Engine เหล่านั้น ซึ่งเนื้อหาที่อยู่บน Search Engine ต่างๆ อาจมีการตัดทอนเนื้อหาก่อนนำเสนอ ซึ่งทางเว็บไม่สามารถควบคุมการนำเสนอเนื้อหาของ Search Engine เหล่านั้นได้ เว็บสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงประกาศเอง

34. ประกาศที่ไม่มีการปรับปรุงเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน อาจถูกคัดออกจากระบบตามดุลพินิจของเว็บไซต์

35. ผู้ลงประกาศต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่

36. ห้ามลงเนื้อหามี่มีการใช้ Chat Box Scripts รวมถึง Java Scripts หรือ Flash Scripts

37. เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่แสดงหรืออ้างถึงเป็นของเจ้าของหรือบริษัทนั้นๆ

38. หลังการใช้ระบบของเว็บไซต์อาจจะมีการส่งอีเมลเพื่อแจ้งข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติ

39. เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากและมิได้ยกเว้นเนื้อหาที่แสดงภายในเว็บไซต์

40. เว็บไซต์สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา รูปแบบ โครงสร้างเว็บ การออกแบบ ห้ามผู้ใดคัดลอกหรือทำซ้ำรวมถึงการทำวิศวกรรมย้อนกลับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์

41. ข้อปัญหารวมถึงข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบในเว็บไซต์ ที่ยังไม่ได้ระบุขึ้นในข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้เป็นสิทธิ์ขาดของเว็บไซต์ในการใช้ดุลพินิจในการช่วยเหลือ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินใดๆ ของเว็บไซต์ ถือเป็นที่สุด

คลิกดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี้

ข้อยกเว้นการรับประกัน
1. ผู้ใช้บริการเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองและบริการในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่"

2. เนื้อหาใดๆ ที่ฝากไว้ไม่มีการรับประกันว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือถูกต้องตามความจริงและไม่รับประกันว่าเนื้อหาจะคงอยู่ได้นานเพียงใดหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็น

3. เว็บไซต์มิได้รับรองหรือรับประกันต่อผู้ใช้บริการว่า

 • การให้บริการจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • การใช้บริการจะเป็นไปตามกำหนดเวลา ไม่มีการขัดข้อง ปลอดภัย หรือไร้ซึ่งข้อผิดพลาด
 • ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขจากเว็บไซต์
 • ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
 • จะเปิดบริการได้อย่างถาวรตลอดไป
 • การลงทะเบียนประกาศผ่านระบบอัตโนมัติจะสำเร็จทุกครั้ง
 • การใช้บริการเว็บไซต์จะไม่ทำให้ธุรกิจท่านหยุดชะงักและเกิดความเสียหายได้

4. มิได้มีการรับประกันว่าข้อมูลรวมถึงโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และข้อมูลที่ได้จากบริการของเว็บไซต์รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงไปเว็บบุคคลที่สาม เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองและผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

5. ไม่ได้มีคำแนะนำใดๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่จะก่อให้เกิดการรับประกันที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ผู้ใช้บริการเข้าใจชัดเจนและยอมรับว่า เว็บไซต์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการสำหรับ
1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ หรือเป็นข้อยกเว้นซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร สูญเสียผลประโยชน์ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) การสูญเสียภาพลักษณ์ สูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ที่จะนำมาใช้กับบริการของเว็บไซต์ ความเสียหายด้านจิตใจ ความเสียหายในโอกาสของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียอื่นๆ ที่จับต้องไม่ได้

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ใช้บริการซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดจาก

 • การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจกระทำการใดๆ รวมถึงการพึ่งพาข้อข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ทั้งจากเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการในการลงประกาศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือลิงค์ที่เชื่อมโยงไปสู่ภายนอก
 • การเปลี่ยนแปลงการให้บริการหรือหยุดการใช้บริการใดๆ ที่เกิดขึ้น (ชั่วคราวหรือถาวร)
 • การลบ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วน การสูญหายของข้อมูล
 • การรั่วไหลของข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสาเหตุที่เกิดจากการถูกโจรกรรมข้อมูล
3. ความเสียหายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในข้อกำหนดฉบับนี้เป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด
เว็บไซต์สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดใดๆ เพิ่มเติมเป็นระยะและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะเผยแพร่ข้อกำหนดนี้ภายในเว็บไซต์ การใช้บริการใดๆ ภายในเว็บไซต์ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่รับการปรับปรุง
 
COKOH.COM © 2019