นโยบายความเป็นส่วนตัว

การยอมรับข้อกำหนด
ในการใช้บริการในทุกระบบและทุกหน้าใน COKOH ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์" เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนี้ และผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ COKOH รวมถึงใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" การใช้บริการในเว็บไซต์ถือว่าเข้าใจและยอมรับในข้อที่กำหนดนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว
1. เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์รวมถึงการออกแบบฟังก์ชันต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้และการทำการตลาดและอื่นๆ จะมีการเก็บข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ไอพี อีเมล เบอร์โทร บัตรผ่านชั่วคราว (Token) ที่ออกโดยระบบที่ใช้ล็อกอินเพื่อให้สิทธิ์กับบัตรผ่านนั้นสามารถใช้แทนการป้อนรหัสล็อกอินโดยตรง มีการเก็บสถิติการเข้าชมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานและสร้างเครือข่ายทางสังคม เก็บข้อความที่สื่อสารถึงกันทั้งบนเว็บบอร์ดและแชทเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ แม้ว่าระบบจะออกแบบให้สื่อสารกันได้ทั้งแบบส่วนตัวและส่วนรวมแต่เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปัญหาที่ไม่อาจคาดเดาในอนาคตผู้ใช้ควรสื่อสารเฉพาะเนื้อหาที่ไม่สำคัญและไม่เป็นความลับเท่านั้น ระบบมีการเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องแม่เพื่อระบุชนิดและข้อมูลของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ เก็บตำแหน่งในการใช้งานเพื่อระบุตำแหน่งในการใช้งาน และมีการใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการล็อกอินอัตโนมัติ และมีการใช้แคชข้อมูลบนเครื่องเพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งาน และอาจมีการเก็บข้อมูลกิจกรรมในการใช้เว็บไซต์ทั้งจากเว็บไซต์เองและเว็บพันธมิตรอื่นๆ เช่น Google Adsense เพื่อนำไปใช้ในการแสดงโฆษณาให้กับผู้เข้าชมได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ใช้งานได้อย่างอิสระและตรงความต้องการของผู้ใช้ซึ่งอาจต้องการเก็บข้อมูลไว้ระยะสั้นหรือระยะยาว เว็บไซต์จึงออกแบบให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลของตนเองได้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบข้อมูลได้เอง ดังนั้นระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้เองเป็นส่วนใหญ่

คลิกดูข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ที่นี้

ข้อยกเว้นการรับประกัน
1. ผู้ใช้บริการเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองและบริการในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่"

2. เนื้อหาใดๆ ที่ฝากไว้ไม่มีการรับประกันว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือถูกต้องตามความจริงและไม่รับประกันว่าเนื้อหาจะคงอยู่ได้นานเพียงใดหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็น

3. เว็บไซต์มิได้รับรองหรือรับประกันต่อผู้ใช้บริการว่า

 • การให้บริการจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • การใช้บริการจะเป็นไปตามกำหนดเวลา ไม่มีการขัดข้อง ปลอดภัย หรือไร้ซึ่งข้อผิดพลาด
 • ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขจากเว็บไซต์
 • ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
 • จะเปิดบริการได้อย่างถาวรตลอดไป
 • การลงทะเบียนประกาศผ่านระบบอัตโนมัติจะสำเร็จทุกครั้ง
 • การใช้บริการเว็บไซต์จะไม่ทำให้ธุรกิจท่านหยุดชะงักและเกิดความเสียหายได้

4. มิได้มีการรับประกันว่าข้อมูลรวมถึงโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และข้อมูลที่ได้จากบริการของเว็บไซต์รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงไปเว็บบุคคลที่สาม เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองและผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

5. ไม่ได้มีคำแนะนำใดๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่จะก่อให้เกิดการรับประกันที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ผู้ใช้บริการเข้าใจชัดเจนและยอมรับว่า เว็บไซต์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการสำหรับ
1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ หรือเป็นข้อยกเว้นซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร สูญเสียผลประโยชน์ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) การสูญเสียภาพลักษณ์ สูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ที่จะนำมาใช้กับบริการของเว็บไซต์ ความเสียหายด้านจิตใจ ความเสียหายในโอกาสของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียอื่นๆ ที่จับต้องไม่ได้

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ใช้บริการซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดจาก

 • การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจกระทำการใดๆ รวมถึงการพึ่งพาข้อข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ทั้งจากเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการในการลงประกาศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือลิงค์ที่เชื่อมโยงไปสู่ภายนอก
 • การเปลี่ยนแปลงการให้บริการหรือหยุดการใช้บริการใดๆ ที่เกิดขึ้น (ชั่วคราวหรือถาวร)
 • การลบ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วน การสูญหายของข้อมูล
 • การรั่วไหลของข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสาเหตุที่เกิดจากการถูกโจรกรรมข้อมูล
3. ความเสียหายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในข้อกำหนดฉบับนี้เป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด
เว็บไซต์สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดใดๆ เพิ่มเติมเป็นระยะและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะเผยแพร่ข้อกำหนดนี้ภายในเว็บไซต์ การใช้บริการใดๆ ภายในเว็บไซต์ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่รับการปรับปรุง

การติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อเว็บไซต์ได้ที่
 
COKOH.COM © 2019